Termes i condicions

REGLAMENT PROMOCIÓ

OPTA A PODER FER “LA CISTELLA DELS TEUS SOMNIS”

ANY 2018

 

MORA BANC GRUP, SA i MORA BANC, SAU, entitats promotores (en endavant, “MORABANC”, amb el desig i voluntat de premiar la confiança dels seus clients i promocionar el Bàsquet Club MoraBanc Andorra efectua un sorteig per a seleccionar dos participants que optin a guanyar premis de fins a 100.000 euros o 50.000 euros o 5.000 euros* si encistellen un tir des del mig del camp al Poliesportiu d’Andorra.

“La cistella dels teus somnis” és una promoció que organitza MoraBanc dins del seu patrocini del Bàsquet Club MoraBanc Andorra amb les següents

 

C O N D I C I O N S:


 

PRIMERA. La promoció consistirà en tres opcions de llançament d’una pilota de bàsquet des del mig del camp a la cistella reglamentària de bàsquet durant el partit de la Lliga Endesa entre el MoraBanc Andorra i el València Basket Club del dia 24 de maig de 2018 (data supeditada a canvis per part de l’organització de la Lliga Endesa) per a dos participants.

 

Cada participant podrà efectuar fins a tres tirs a la cistella amb les condicions següents:

 

La primera ronda serà per a un premi de 100.000 euros*, en cas que un d’ells encistelli s’endurà el premi, si els dos encistellen, el premi es repartirà entre ambdós participants i es tancarà la promoció.

 

En el cas que no hagin encistellat a la primera ronda es passarà a la segona ronda, que serà per a un premi de 50.000 euros*. En cas que un d’ells encistelli s’endurà el premi, si els dos encistellen, el premi es repartirà entre ambdós participants i es tancarà la promoció.

 

En el cas que no hagin encistellat a la segona ronda es passarà a una tercera i darrera ronda, que serà per a un premi de 5.000 euros*. En cas que un d’ells encistelli s’endurà el premi, si els dos encistellen el premi es repartirà entre ambdós participants i es tancarà definitivament la promoció.
 

SEGONA. Poden participar al sorteig les persones físiques que compleixin les següents condicions:

 

 • siguin majors de 18 anys,

 • siguin clients de MoraBanc,

 • andorrans, residents o que treballin a Andorra.

Queden excloses de la possibilitat de participar les persones que compleixin alguna de les següents condicions:

 • Jugadors de bàsquet (en actiu o retirats) professionals, semiprofessionals i/o olímpics d’arreu del món.

 • Jugadors de bàsquet universitaris o d’institut/batxillerat/FP (en actiu o retirats) d’arreu del món que hagin jugat en aquests nivells en els darrers sis anys.

 • Entrenadors de bàsquet en els nivells d’institut/batxillerat/FP o superiors (en actiu o retirats) d’arreu del món que hagin entrenat en aquests nivells en els darrers sis anys.

 • Empleats en actiu, jubilats o prejubilats i accionistes de qualsevol de les societats del grup MoraBanc així com els seus familiars: pares/mares,  fills/filles, cònjuges i germans.

 

(*) Les entitats promotores no es responsabilitzen del pagament de cap tribut, taxa o impost que pogués ser aplicable al guany de capital del vencedor del premi.

 

TERCERA. Funcionament de la promoció

 

3.1. Inscripció i objectius

Totes les persones que compleixen les condicions d’aquest reglament s’han d’inscriure a la promoció per participar. Les inscripcions es poden fer per Internet al web www.lacistelladelsteussomnis.ad.

Les dades que siguin facilitades seran les que les entitats promotores utilitzaran per a la comunicació i localització dels participants.

Mora Banc Grup, SA i Mora Banc, SAU (en endavant, "MoraBanc"), l'informa que les dades de caràcter personal que proporcioni es recolliran en fitxers el titular i responsable dels quals és MoraBanc, i seran tractades per a la finalitat pròpia del formulari i per trametre informació per qualsevol mitjà sobre productes o serveis bancaris o de tercers. El fet d'emplenar aquest formulari implica reconèixer que la informació i les dades personals que indica són seves, exactes i certes; en cas contrari, MoraBanc declina tota responsabilitat per la manca de veracitat o de correcció de les dades. Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició al seu tractament, en els termes establerts en la legislació vigent.

Un cop inscrits els candidats, durant el temps que s’estipula en els terminis de la promoció, han d’aconseguir participacions per al sorteig que determinarà les dues persones que optaran al llançament a cistella.


 

3.2. Com s’aconsegueixen les participacions?

Les participacions s’aconsegueixen:

a) Contractant diferents productes i serveis de MoraBanc.

b) Aconseguint patrocinadors de la cessió de participacions.

Els participants poden demanar que altres clients de MoraBanc els cedeixin les seves participacions al concurs mitjançant el web lacistelladelsteussominis.ad i poden, de manera voluntària, gravar un vídeo on sol·liciten aquesta col·laboració, el qual haurà de ser enviat per whatsapp a MoraBanc per a la seva difusió.

Amb aquesta finalitat, MoraBanc posarà a la disposició dels participants les xarxes socials del Banc per tal que el participant sol·liciti al seu favor la cessió de participacions a altres clients no participants. En aquest cas, els participants que optin per aquesta opció consenten la utilització, publicació i reproducció del seu vídeo, sense limitació per part de les entitats promotores, de la seva imatge i el seu nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació (inclosa Internet), o qualsevol altre mitjà, amb finalitats promocionals o informatives sempre que aquestes es relacionin amb aquesta campanya o amb els productes vinculats, sense compensació econòmica de qualsevol classe per al participant. En cas que algun participant del sorteig  s’oposés a l’ús del seu nom i imatge, quedaria sense efecte la seva participació en aquesta opció.

 

3.2.1. Taula d’equivalència de participacions

En aquest reglament es publica la taula d’equivalències en participacions de cada producte.

Les participacions es calculen a partir del dia de l’inici de la promoció, independentment del dia de la inscripció.

 

Núm.

Concepte

Participacions

1

Fons d’inversió MoraBanc (*)

20

3

Hipoteca

50

4

Préstecs

20

5

Assegurances (**) – MoraSalut

20

5

Assegurances(**) – MoraSalut Premium

20

5

Assegurances – Andorvida

20

6

Plans d’estalvi i previsió

20

7

Banca Digital (***)

10

 


 

(*) No aplicable als Fons MoraBanc referenciats al mercat monetari

(**) Les primes de les assegurances s’hauran de pagar per un compte de MoraBanc. Es tindrà en compte la data d’emissió per calcular el nombre de participacions.

(***) S’entén per operació qualsevol acció dins de la banca online o l’aplicació (app) que no sigui una consulta, per exemple transferències o traspassos, baixa d’una targeta, compra d’un fons, etc. Per cada tres operacions, se sumen 10 participacions.

 

3.2.2. Cessió de participacions i cessió de tir

Si un client, en la seva qualitat de titular d’un compte de MoraBanc, adquireix algun dels productes definits a la taula i no participa a la promoció, pot cedir les seves participacions a un altre client que sí que hi participi. Només podrà cedir les participacions a un sol concursant durant tota la durada de la promoció, i no pot tampoc repartir les participacions entre clients.

Els clients que cedeixen les seves participacions han de ser andorrans, residents a Andorra, o amb activitat laboral a Andorra.

Per cedir les participacions caldrà enregistrar-se a la web de la promoció i seguir les instruccions de cessió de participacions a un altre client.

3.2.3. Promocionals puntuals de participacions

MoraBanc es reserva el dret d’incrementar el nombre de participacions de la taula durant campanyes específiques de producte, i a afegir nous productes. El canvi s’informarà als participants a la campanya per via del web de la campanya “La cistella dels teus somnis”.

3.3. Terminis de la promoció

El període d’inscripció i de suma de participacions serà des del 30 de gener fins al 3 de maig a les 17 hores.

El sorteig dels participants es realitzarà el 7 de maig de 2018.

3.4. Forma de pagament.

L’abonament del premi es farà en el compte de MoraBanc que el client designi en el cas que un o els dos participants agraciats pel sorteig hagin aconseguit encistellar la pilota en la cistella de bàsquet reglamentària.


 

QUARTA. No tindran dret a participar aquells clients que:

 1. Tinguin el compte a MoraBanc cancel·lat en el moment de la celebració del sorteig.

 2. Es trobin amb MoraBanc en situació d’incompliment contractual o de morositat.

 3. No estiguin d’acord amb els termes del present reglament.

 4. No optin a participar, un cop les entitats promotores els ho hagin comunicat, en el termini de 8 dies naturals des de la celebració del sorteig.

 5. O qualsevol altra situació d’irregularitat en el moment de la celebració del sorteig.

CINQUENA. El sorteig tindrà lloc de la forma següent:

Les entitats promotores, el dia abans del sorteig, extrauran de les seves bases de dades informàtiques un llistat digitalitzat amb la relació de les participacions de cadascun dels inscrits que prenguin part al sorteig, d'acord amb les condicions estipulades per decidir les dues persones que optaran al premi llançant a la cistella.

El sorteig es farà amb un programa informàtic aleatori en presència d’un notari del Principat d’Andorra.

S’extrauran de forma automàtica i aleatòria les dues participacions guanyadores i, a més, tres participacions de reserva. Els números de reserva serviran, en l’ordre d’extracció realitzat, per al cas que l’agraciat no complís amb les condicions d’aquest reglament, rebutgés la participació, o en cas d’accident o malaltia greu del guanyador del sorteigo no pogués ser localitzat.

El període de reclamació finalitza transcorreguts vuit (8) dies naturals des de la data de celebració del sorteig.

 

SISENA. Les entitats promotores comunicaran el resultat del sorteig a les persones agraciades. Les entitats promotores es reserven el dret d’utilitzar el nom i la imatge dels guanyadors del sorteig. En acceptar la participació, aquests consenten la utilització, publicació i reproducció, sense limitació per part de les entitats promotores, de la seva imatge i el seu nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació (inclosa Internet), o qualsevol altre mitjà, amb finalitats promocionals o informatives sempre que aquestes es relacionin amb aquesta campanya o amb els productes vinculats, sense compensació econòmica de qualsevol classe per al participant. En cas que algun guanyador del sorteig s’oposés a l’ús del seu nom i imatge, quedaria sense efecte la seva participació, que passaria a un reserva.

Els participants agraciats cedeixen els seus drets d’imatge per a la promoció de “La cistella dels teus somnis”. Els dos participants apareixeran en diferents continguts audiovisuals relacionats amb la promoció.


 

SETENA. Les entitats promotores es reserven el dret a completar les previsions d’aquest reglament, a modificar en qualsevol moment les condicions de la campanya “La cistella dels teus somnis” o a donar per finalitzada la campanya, comprometent-se en tot cas a comunicar els canvis i/o el nou reglament o la seva finalització definitiva.

 

VUITENA. El present reglament es publicarà a la pàgina web  www.lacistelladelsteussomnis.ad. on podrà ser consultat en tot moment.

 

NOVENA. La participació en els sorteigs implica necessàriament l’acceptació d’aquest reglament i del criteri interpretatiu de les entitats promotores quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la seva aplicació .

 

REGLAMENT PROMOCIÓ

OPTA A PODER FER “LA CISTELLA DELS TEUS SOMNIS”

ANY 2018

 

MORA BANC GRUP, SA i MORA BANC, SAU, entitats promotores (en endavant, “MORABANC”, amb el desig i voluntat de premiar la confiança dels seus clients i promocionar el Bàsquet Club MoraBanc Andorra efectua un sorteig per a seleccionar dos participants que optin a guanyar premis de fins a 100.000 euros o 50.000 euros o 5.000 euros* si encistellen un tir des del mig del camp al Poliesportiu d’Andorra.

“La cistella dels teus somnis” és una promoció que organitza MoraBanc dins del seu patrocini del Bàsquet Club MoraBanc Andorra amb les següents

 

C O N D I C I O N S:

 

 

PRIMERA. La promoció consistirà en tres opcions de llançament d’una pilota de bàsquet des del mig del camp a la cistella reglamentària de bàsquet durant el partit de la Lliga Endesa entre el MoraBanc Andorra i el València Basket Club del dia 24 de maig de 2018 (data supeditada a canvis per part de l’organització de la Lliga Endesa) per a dos participants.

 

Cada participant podrà efectuar fins a tres tirs a la cistella amb les condicions següents:

 

La primera ronda serà per a un premi de 100.000 euros*, en cas que un d’ells encistelli s’endurà el premi, si els dos encistellen, el premi es repartirà entre ambdós participants i es tancarà la promoció.

 

En el cas que no hagin encistellat a la primera ronda es passarà a la segona ronda, que serà per a un premi de 50.000 euros*. En cas que un d’ells encistelli s’endurà el premi, si els dos encistellen, el premi es repartirà entre ambdós participants i es tancarà la promoció.

 

En el cas que no hagin encistellat a la segona ronda es passarà a una tercera i darrera ronda, que serà per a un premi de 5.000 euros*. En cas que un d’ells encistelli s’endurà el premi, si els dos encistellen el premi es repartirà entre ambdós participants i es tancarà definitivament la promoció.

 

 

 

 

SEGONA. Poden participar al sorteig les persones físiques que compleixin les següents condicions:

 

 • siguin majors de 18 anys,
 • siguin clients de MoraBanc,
 • andorrans, residents o que treballin a Andorra.

Queden excloses de la possibilitat de participar les persones que compleixin alguna de les següents condicions:

 • Jugadors de bàsquet (en actiu o retirats) professionals, semiprofessionals i/o olímpics d’arreu del món.
 • Jugadors de bàsquet universitaris o d’institut/batxillerat/FP (en actiu o retirats) d’arreu del món que hagin jugat en aquests nivells en els darrers sis anys.
 • Entrenadors de bàsquet en els nivells d’institut/batxillerat/FP o superiors (en actiu o retirats) d’arreu del món que hagin entrenat en aquests nivells en els darrers sis anys.
 • Empleats en actiu, jubilats o prejubilats i accionistes de qualsevol de les societats del grup MoraBanc així com els seus familiars: pares/mares,  fills/filles, cònjuges i germans.

 

(*) Les entitats promotores no es responsabilitzen del pagament de cap tribut, taxa o impost que pogués ser aplicable al guany de capital del vencedor del premi.

 

 

 

 

 

TERCERA. Funcionament de la promoció

 

3.1. Inscripció i objectius

Totes les persones que compleixen les condicions d’aquest reglament s’han d’inscriure a la promoció per participar. Les inscripcions es poden fer per Internet al web www.lacistelladelsteussomnis.ad.

Les dades que siguin facilitades seran les que les entitats promotores utilitzaran per a la comunicació i localització dels participants.

Mora Banc Grup, SA i Mora Banc, SAU (en endavant, "MoraBanc"), l'informa que les dades de caràcter personal que proporcioni es recolliran en fitxers el titular i responsable dels quals és MoraBanc, i seran tractades per a la finalitat pròpia del formulari i per trametre informació per qualsevol mitjà sobre productes o serveis bancaris o de tercers. El fet d'emplenar aquest formulari implica reconèixer que la informació i les dades personals que indica són seves, exactes i certes; en cas contrari, MoraBanc declina tota responsabilitat per la manca de veracitat o de correcció de les dades. Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició al seu tractament, en els termes establerts en la legislació vigent.

Un cop inscrits els candidats, durant el temps que s’estipula en els terminis de la promoció, han d’aconseguir participacions per al sorteig que determinarà les dues persones que optaran al llançament a cistella.

 

 

3.2. Com s’aconsegueixen les participacions?

Les participacions s’aconsegueixen:

a) Contractant diferents productes i serveis de MoraBanc.

b) Aconseguint patrocinadors de la cessió de participacions.

Els participants poden demanar que altres clients de MoraBanc els cedeixin les seves participacions al concurs mitjançant el web lacistelladelsteussominis.ad i poden, de manera voluntària, gravar un vídeo on sol·liciten aquesta col·laboració, el qual haurà de ser enviat per whatsapp a MoraBanc per a la seva difusió.

Amb aquesta finalitat, MoraBanc posarà a la disposició dels participants les xarxes socials del Banc per tal que el participant sol·liciti al seu favor la cessió de participacions a altres clients no participants. En aquest cas, els participants que optin per aquesta opció consenten la utilització, publicació i reproducció del seu vídeo, sense limitació per part de les entitats promotores, de la seva imatge i el seu nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació (inclosa Internet), o qualsevol altre mitjà, amb finalitats promocionals o informatives sempre que aquestes es relacionin amb aquesta campanya o amb els productes vinculats, sense compensació econòmica de qualsevol classe per al participant. En cas que algun participant del sorteig  s’oposés a l’ús del seu nom i imatge, quedaria sense efecte la seva participació en aquesta opció.

 

3.2.1. Taula d’equivalència de participacions

En aquest reglament es publica la taula d’equivalències en participacions de cada producte.

Les participacions es calculen a partir del dia de l’inici de la promoció, independentment del dia de la inscripció.

 

Núm.

Concepte

Participacions

 

1

Fons d’inversió MoraBanc (*)

20

 

3

Hipoteca

50

 

4

Préstecs

20

 

5

Assegurances (**) – MoraSalut

20

 

5

Assegurances(**) – MoraSalut Premium

20

 

5

Assegurances – Andorvida

20

 

6

Plans d’estalvi i previsió

20

 

7

Banca Digital (***)

10

 

 

 

(*) No aplicable als Fons MoraBanc referenciats al mercat monetari

 (**) Les primes de les assegurances s’hauran de pagar per un compte de MoraBanc. Es tindrà en compte la data d’emissió per calcular el nombre de participacions.

(***) S’entén per operació qualsevol acció dins de la banca online o l’aplicació (app) que no sigui una consulta, per exemple transferències o traspassos, baixa d’una targeta, compra d’un fons, etc. Per cada tres operacions, se sumen 10 participacions.

 

3.2.2. Cessió de participacions i cessió de tir

Si un client, en la seva qualitat de titular d’un compte de MoraBanc, adquireix algun dels productes definits a la taula i no participa a la promoció, pot cedir les seves participacions a un altre client que sí que hi participi. Només podrà cedir les participacions a un sol concursant durant tota la durada de la promoció, i no pot tampoc repartir les participacions entre clients.

Els clients que cedeixen les seves participacions han de ser andorrans, residents a Andorra, o amb activitat laboral a Andorra.

Per cedir les participacions caldrà enregistrar-se a la web de la promoció i seguir les instruccions de cessió de participacions a un altre client.

El participant agraciat només podrà delegar el seu tir a una altra persona en cas d’accident o malatia greu sobrevinguda i sempre que aquesta compleixi amb les condicions per participar i no se li apliquin les condicions d’exclusió determinades en aquest reglament.

3.2.3. Promocionals puntuals de participacions

MoraBanc es reserva el dret d’incrementar el nombre de participacions de la taula durant campanyes específiques de producte, i a afegir nous productes. El canvi s’informarà als participants a la campanya per via del web de la campanya “La cistella dels teus somnis”.

3.3. Terminis de la promoció

El període d’inscripció i de suma de participacions serà des del 30 de gener fins al 3 de maig a les 17 hores.

El sorteig dels participants es realitzarà el 7 de maig de 2018.

3.4. Forma de pagament.

L’abonament del premi es farà en el compte de MoraBanc que el client designi en el cas que un o els dos participants agraciats pel sorteig hagin aconseguit encistellar la pilota en la cistella de bàsquet reglamentària.

 

 

QUARTA. No tindran dret a participar aquells clients que:

 1. Tinguin el compte a MoraBanc cancel·lat en el moment de la celebració del sorteig.
 2. Es trobin amb MoraBanc en situació d’incompliment contractual o de morositat.
 3. No estiguin d’acord amb els termes del present reglament.
 4. No optin a participar, un cop les entitats promotores els ho hagin comunicat, en el termini de 8 dies naturals des de la celebració del sorteig.
 5. O qualsevol altra situació d’irregularitat en el moment de la celebració del sorteig.

CINQUENA. El sorteig tindrà lloc de la forma següent:

Les entitats promotores, el dia abans del sorteig, extrauran de les seves bases de dades informàtiques un llistat digitalitzat amb la relació de les participacions de cadascun dels inscrits que prenguin part al sorteig, d'acord amb les condicions estipulades per decidir les dues persones que optaran al premi llançant a la cistella.

El sorteig es farà amb un programa informàtic aleatori en presència d’un notari del Principat d’Andorra.

S’extrauran de forma automàtica i aleatòria les dues participacions guanyadores i, a més, tres participacions de reserva. Els números de reserva serviran, en l’ordre d’extracció realitzat, per al cas que l’agraciat no complís amb les condicions d’aquest reglament, rebutgés la participació o no pogués ser localitzat.

El període de reclamació finalitza transcorreguts vuit (8) dies naturals des de la data de celebració del sorteig.

 

SISENA. Les entitats promotores comunicaran el resultat del sorteig a les persones agraciades. Les entitats promotores es reserven el dret d’utilitzar el nom i la imatge dels guanyadors del sorteig. En acceptar la participació, aquests consenten la utilització, publicació i reproducció, sense limitació per part de les entitats promotores, de la seva imatge i el seu nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació (inclosa Internet), o qualsevol altre mitjà, amb finalitats promocionals o informatives sempre que aquestes es relacionin amb aquesta campanya o amb els productes vinculats, sense compensació econòmica de qualsevol classe per al participant. En cas que algun guanyador del sorteig s’oposés a l’ús del seu nom i imatge, quedaria sense efecte la seva participació, que passaria a un reserva.

Els participants agraciats cedeixen els seus drets d’imatge per a la promoció de “La cistella dels teus somnis”. Els dos participants apareixeran en diferents continguts audiovisuals relacionats amb la promoció.

 

 

SETENA. Les entitats promotores es reserven el dret a completar les previsions d’aquest reglament, a modificar en qualsevol moment les condicions de la campanya “La cistella dels teus somnis” o a donar per finalitzada la campanya, comprometent-se en tot cas a comunicar els canvis i/o el nou reglament o la seva finalització definitiva.

 

VUITENA. El present reglament es publicarà a la pàgina web  www.lacistelladelsteussomnis.ad. on podrà ser consultat en tot moment.

 

NOVENA. La participació en els sorteigs implica necessàriament l’acceptació d’aquest reglament i del criteri interpretatiu de les entitats promotores quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la seva aplicació .